भाद्र २६ गते २०७७

काठमाडौं


झरी पछिको काठमाडौ बजार र स्वयम्भूु नाथ को दृश्य